Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
  §2 Kontakt ze Sprzedawcą
  §3 Wymogi techniczne
  §4 Konto
  §5 Zakupy w Sklepie
  §6 Ochrona własności intelektualnej
  §7 Prawo odstąpienia od umowy
  §8 Reklamacje
  §9 Dane osobowe
  §10 Zastrzeżenia
 • 1 DEFINICJE

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może założyć w Sklepie swój indywidualny profil, który następny używany będzie do dokonywania zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikowi na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem www.ireneuszczyzewski.pl

Sprzedawca – Ireneusz Czyżewski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Czyżewski, adres ul. Solidarności ¾ 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 835 107 72 16

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Użytkownika.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usług np. prowadzenia konta.

Użytkownik – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Sklepu.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres e-mail: irunioc2@poczta.onet.pl

Telefon: +48 507 191 692

Adres pocztowy: Ireneusz Czyżewski, ul. Konstytucji 3 Maja 9b lok. 7, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 1. urządzenie z dostępem do Internetu
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 4 KONTO
 1. W celu dokonywania zakupów w sklepie, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji konta w Sklepie. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne.
 2. Przy zakładaniu konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie:
 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu e-mail,
 3. telefonu,
 4. adresu zamieszkania/do korespondencji.

Opcjonalnie, Użytkownik może podać również następujące dane:

 1. nazwę firmy,
 2. NIP.
 1. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 2. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 3. W celu usunięcia konta należy wysłać e-mail z prośbą o usunięcie konta pod adres podany w §2 Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo Autorskie”).
 • 5 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Użytkownik, przeglądając strony Sklepu, prezentujące produkty, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi oraz ceną. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie produkt lub produkty, które zamierza nabyć. Podczas wyboru produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym przejściu do koszyka, Użytkownik potwierdza swój wybór i zostaje przekierowany do wyboru płatności. Płatności za wybrane produkty można dokonać są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie:
 1. poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24.

Po wyborze sposobu płatności za zamawiany produkt, Użytkownik może zostać przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności.

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamówionego produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 • 6 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Sklepu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z prawem autorskim.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Sklepu produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika.
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2, Sprzedawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do produktu.
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu, doręczonego Sprzedawcy na adres e-mail lub pocztowy wskazany w §2 Regulaminu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Z uwagi na charakter produktów będących nagraniami video, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu produktu i odstąpienia od Umowy po dokonaniu nabycia produktu, w przypadku gdy:
 1. Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz
 2. Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca udostępnia Produkt Użytkownikowi nabyty Produkt po upływie tego terminu.
 • 8 REKLAMACJE
 1. Użytkownik może kierować reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 • 9 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.
 • 10 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może użytkować produkty zgodnie z poniższą Licencją.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z produktów pobranych w Sklepie tylko i wyłącznie na własny użytek.
 3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania produktu i dalszego udostępniania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych produktów w rozumieniu art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
 2. ingerowania w zawartość produktów,
 3. publikacji, dystrybucji, powielania produktów,
 4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń produktów,
 5. oddawania w najem produktów,
 6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania produktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(miejscowość, data)

Ireneusz Czyżewski

 1. Solidarności ¾ 

96-200 Rawa Mazowiecka

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, …………………………………………………………….(*imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży książki/audiobooka ………………………………………………………………………………………………………(*nazwa), zawartej w dniu ………………………………………..(*dzień zawarcia umowy )